Komunitní energetika

Komunitní energetika je založena na myšlence, že si skupina lidí může vyrábět společně energii, především elektřinu, z obnovitelných zdrojů a následně ji mezi sebou sdílet. Proto komunitní energetika zavádí tři nové pojmy – aktivní zákazník, energetické společenství a sdílení energií.

Aktivní zákazník může být skupina až deseti osob, kteří společně vyrábějí energií a sdílí ji mezi sebou. Budou to moci dělat bez jakéhokoliv územního omezení. Typickým příkladem takového aktivního zákazníka je jedinec, který si vyrábí elektřinu na střeše své chaty, ale využívá ji jen přes víkend a přes týden si vyrobenou elektřinu posílá do bytu ve městě.

Aktivní zákazník ale může být i skupina několika osob, například rodina, která si na jedné nebo na několika svých nemovitostech vyrábí elektřinu a následně se o ni dělí.

Energetické společenství bude určené pro sdílení energií v rámci větších skupin. Konkrétně podle zákona půjde až o 1000 členů. Ti mezi sebou budou moci sdílet energie, které vyrobí ze společných výroben. Členy těchto společenství tak budou moci být například společenství vlastníků jednotek, domácnosti, obce, školy, úřady nebo celé malé podniky.

Podmínkou pro vznik komunitní energetiky je také založení elektroenergetického datového centra, které umožní zpracovávat podrobná data o výrobě a spotřebě elektřiny v nově vzniklých odběrných a výrobních místech.


Tři základní výhody

Nižší výdaje za energie

Komunitní energetické projekty mohou vést ke snížení výdajů za energie pro jednotlivce a domácnosti tím, že umožní optimálnější využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Zvýšení energetické nezávislosti jednotlivců i společnosti

Komunitní energetika může podstatně přispět k energetické nezávislosti tím, že poskytuje jednotlivcům kontrolu nad jejich vlastními energetickými zdroji a snižuje závislost na externích dodavatelích. Zpřístupní také široké veřejnosti výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, které nejsou závislé na dovozu energetických surovin. Větší energetická nezávislost jednotlivců posílí energetickou soběstačnost i celé společnosti jako celku.

Pozitivní vliv na životní prostředí


Výroba elektřiny v rámci komunitní energetiky stojí na obnovitelných zdrojů energií, což může významně přispět ke snížení emisí skleníkových plynů a k boji proti změně klimatu. Decentralizovaná produkce energie může snížit ztráty způsobené přenosem energie, což je také přínosné pro životní prostředí.


Aktivní zákazník

Sdílení vlastní vyrobené energie v rámci komunitní energetiky umožní novela zákona, kterou 1. prosince 2023 schválila Poslanecká sněmovna ve 3. čtení. Nyní poputuje novela do Senátu a nakonec ji k podpisu dostane prezident. Poté bude moci vstoupit v platnost.

Umožní každému vyrábět si elektřinu na jedné nemovitosti a využívat ji v jiné nemovitosti na území České republiky.

Umožní také sdružovat více členů, kteří si vyrobenou elektřinu budou moci mezi sebou sdílet. Do této skupiny se bude moci zapojit až 10 členů po celém Česku.

Příkladem fungování aktivního zákazníka může být situace, kdy si rodina nainstaluje fotovoltaickou elektrárnu na chatě na Lipně, vyráběnou elektřinu ale využívají jen během víkendových návštěv. Nově bude moci elektřinu vyráběnou během týdne posílat do svých dalších nemovitostí na celém území České republiky. Část elektřiny tedy spotřebují prarodiče v bytě v Plzni, část syn s manželkou v domě u Prahy a třetí dcera s manželem a dětmi v bytě v Brně.


Energetické společenství

Umožní sdílet vyrobenou elektřinu skupinám až s 1000 členy na území obcí s rozšířenou působností.

Toto řešení bude určeno především pro nákladnější projekty větších elektráren, například větrných, a cenově tak zpřístupnit výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů většímu počtu členů tohoto společenství.


Nejčastější otázky

Co bude třeba udělat, abychom mohli založit energetické společenství?

Bude třeba založit právnickou osobu, družstvo nebo spolek. Poté bude třeba se zaregistrovat u Energetického regulačního úřadu. Členové společenství se zároveň dohodnou na tom, kdo kolik bude odebírat energií (tzv. alokační klíč) a tyto informace, včetně EAN kódů, nahlásí společenství na Datové centrum, které je následně předá Operátorovi trhu. EAN kód slouží k identifikaci předávacího místa a lze jej najít na své faktuře.


Jak to bude z hlediska daní a dalších poplatků jako POZE a další?

Bude záležet na konkrétním typu právního jednání sdílení elektřiny. V případě bezúplatného sdílení se odvod daní a poplatků bude vztahovat pouze na regulovanou část ceny (cena za distribuci a přenos elektřiny), nikoli na část ceny za komoditu.


V případě úplatného sdílení se odvod daní a poplatků bude řídit obecně platnými pravidly. Sdílení je podmíněno fungováním distribuční soustavy, tedy i za nasdílenou elektřinu budou členové společenství hradit regulovanou část ceny se všemi jejími složkami. S výjimkou sdílení v rámci bytového domu – pokud bude sdílení probíhat bez využití distribuční soustavy (v bytovém domě prostřednictvím domovních rozvodů), nebudou se regulované platby z této elektřiny hradit.


Jak se bude evidovat kolik si energetické společenství vyrobí elektřiny?

Výrobna společenství bude mít jako každá jiná výrobna elektroměr s průběhovým měřením. Údaje z elektroměru bude distributor předávat Elektroenergetickému datovému centru a operátorovi trhu, tyto subjekty pak obchodníkovi, který je promítne do faktury.

Budou se energetická společenství evidovat v nějaké databázi?

Ano, bude vytvořen registr energetických společenství u Energetického regulačního úřadu.

Kdo bude zodpovědný za správné rozpočítávání rozdělování vyrobené elektřiny mezi členy společenství?

Odpovědnost ponese distributor, který odečítá stavy elektroměrů a obchodník s energií (dodavatel), který hodnoty promítne do faktur. Matematické operace spojené zejména s alokací vyrobené elektřiny mezi členy společenství, bude mít na starosti Datové centrum. Konkrétně to bude fungovat tak, že se členové společenství dohodnou na tom, kdo kolik bude odebírat energií (tzv. alokační klíč) a tyto informace, včetně EAN kódů, nahlásí Datovému centru, které je následně předá operátorovi trhu. EAN kód slouží k identifikaci předávacího místa a lze jej najít na své faktuře.

Proč novela počítá s tím, že při počtu členů energetického společenství více než 10 bude maximální hlasovací podíl jednoho člena 10 %?

Současné omezení hlasovacích práv na 10 % pro jednotlivé členy energetického společenství je stanoveno tak, aby nedošlo k jeho ovládnutí nějakou agresivní skupinou. Nicméně, toto omezení neznamená, že energetické společenství musí mít vždy minimálně 10 členů. Pokud by ve společenství byli například tři členové, každý člen by měl 33 % hlasovacích práv. Toto pravidlo lze použít pouze přiměřeně.

Jak to bude prakticky probíhat, abych mohl se svými blízkými sdílet elektřinu, kterou vyrobím?

Zákazníci (a výrobci), kteří si sami vyrobí elektřinu (např. v rodinném domě), si mohou elektřinu odebrat v jiném svém předávacím místě (např. v bytě nebo na chalupě) nezávisle na distribučním území nebo ji sdílet s předávacími místy jiných zákazníků (např. s příbuznými).


Předávací místa, kde se vyrábí nebo spotřebovává elektřina, lze přiřadit do skupiny sdílení. Toto přiřazení platí bez ohledu na to, zda je toto sdílení mimo nebo v rámci společenství. Nejedná-li se o předávací místa připojená k distribuční soustavě prostřednictvím jedné společné hlavní domovní pojistkové skříně nebo hlavní domovní kabelové skříně (např. bytový dům), může skupina sdílení zahrnovat nejvýše 11 předávacích míst.


Za tímto účelem budou muset nahlásit čísla svých předávacích míst (EAN) na Datové centrum, které pak tuto informaci předá dalším subjektům na trhu. Stejná situace nastane, a to je možné již dnes, pokud si budou chtít zákazníci sdílet elektřinu v rámci jednoho bytového domu. Tyto subjekty vytvoří tzv. skupinu sdílení, podobnou, jaká se předpokládá u energetických společenství.


Subjekty v jednom domě, přesněji za hlavní domovní skříní, však nemusí vytvářet žádnou právnickou osobu. Zatímco u energetických společenství budou tvořit množinu sdílení předávací místa připojená k distribuční soustavě, zde půjde o množinu předávacích míst připojených ke společné domovní instalaci.

Jak se bude evidovat to, kolik si vyrobím elektřiny, a kolik ji spotřebujeme v jiné nemovitosti?

Proces bude v podstatě totožný jako u sdílení v rámci společenství. Výrobna zákazníka má jako každá jiná výrobna elektroměr s průběhovým měřením. Údaje z elektroměru bude distributor předávat Elektroenergetickému datovému centru a operátorovi trhu, tyto subjekty pak obchodníkovi, který je promítne do faktury.

Budou se zákazníci evidovat v nějaké databázi?

Evidence v pravém smyslu se nepředpokládá. Všechna EAN (čísla předávacích míst) jsou registrována, při sdílení nebo odběru elektřiny v jiném předávacím místě bude u těchto EAN zaznamenán příznak. Na základě toho provede příslušný software v datovém centru a u operátora trhu matematické operace k alokaci elektřiny na jednotlivá předávací místa zákazníků zapojených do skupiny sdílení.

Co budu potřebovat k tomu, abych mohl vyrobenou elektřinu spotřebovat v jiném svém odběrném místě nebo ji sdílet s dalšími zákazníky?

Bude třeba nahlásit zejména čísla EAN zapojená do sdílení nebo odběru vlastní elektřiny Datovému centru. U sdílení pak také oznámit datovému centru tzv. alokační klíč, tj. způsob rozpočítávání (poměr) vyrobené elektřiny mezi jednotlivé subjekty zapojené do sdílení.

Kdo bude zodpovědný za správné rozpočítávání rozdělení vyrobené elektřiny mezi členy aktivního zákazníka?

Odpovědnost ponesou všechny subjekty od distributora, který odečítá stavy elektroměrů, až po obchodníka s energií (dodavatele), který hodnoty promítne do faktur. Matematické operace spojené bude mít na starosti Datové centrum.

S jakými subjekty může zákazník sdílet elektřinu?

Členy skupiny sdílení mohou být fyzické osoby, právnické osoby, obce i neziskové organizace. Novela energetického zákona, která tzv. komunitní energetiku zavádí, toto nijak neomezuje.

Podle čeho se bude počítat počet členů?

Počet členů se bude počítat podle počtu předávacích míst.

Komunitní energetika zavádí povinnost průběhových měření. Co to znamená?

Energetická společenství nebo aktivní zákazníci, kteří budou chtít využívat možnosti dané komunitní energetikou, budou mít povinnost si

pořídit takzvaná měřidla průběhového měření. Ty se budou využívat k určení objemu vyrobené a odebrané elektřiny. Hradit tato měřidla

budou distribuční společnosti. MPO jejich nákup podpořil dotační výzvou.

Je přenosová a distribuční soustava v České republice připravena na masivní rozvoj OZE nejen v důsledku komunitní energetiky?

Přenosová i distribuční soustava v České republice jsou připraveny na několikanásobné navýšení současného instalovaného výkonu.

V lokálních případech však může být potřeba posílit distribuční soustavu. Není to důsledek komunitní energetiky, ale celkového rozvoje

výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. MPO připravuje dotační výzvu na podporu posílení distribučních soustav.

Bude sdílení elektřiny možné, i když mám jedno odběrné místo v síti ČEZ Distribuce a druhé v síti PRE/EG.D?

Zákazníci (a výrobci), kteří si sami vyrobí elektřinu (např. na chalupě), si mohou elektřinu odebrat v jiném svém předávacím místě (např. v bytě) nezávisle na distribučním území, nebo ji sdílet s dalšími zákazníky. Jinými slovy: takový zákazník (výrobce) elektřinu může sdílet bez ohledu na to, kde se tato předávací místa nachází (tedy napříč celou soustavou).