Moderní energetika

Energetika před sebou má velké změny, díky kterým si každý bude moci výrobu a spotřebu elektřiny mnohem lépe řídit . Díky tomu bude moci snižovat své výdaje za energie a posilovat svou energetickou nezávislost.


Akumulace – vyrobenou elektřinu využiji, kdy se mi to hodí

Akumulace energie nám umožní "uskladnit" přebytečnou energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie a odložit její spotřebu na dobu, kdy energie není dostatečně dostupná. Můžeme to přirovnat k nádobě, do které můžeme postupně naplňovat vodu a potom ji použít, když chceme zalévat rostliny, i když aktuálně neprší.

Jak akumulace funguje?

Pro jednotlivce to znamená několik výhod. Představte si, že máte solární panely na svém domě. Tyto panely mohou produkovat elektřinu, když je slunečno. Ale co když je oblačno nebo je noc? Právě zde přichází akumulace energie do hry. Pokud máte baterie pro akumulaci energie připojené ke svým solárním panelům, můžete vytvořit "zásobu" elektřiny během slunečných dnů. Tato energie se uloží do baterií a můžete ji využít, když slunce nesvítí nebo potřebujete více energie, než kolik dokáží solární panely vyrobit.

Co akumulace přinese?

  • Snížení nákladů na energie – umožní jednotlivci využívat energii v době, kdy je levnější (například v době nižší poptávky), což může snížit náklady na elektřinu.
  • Spolehlivost a nezávislost – jednotlivec si bude moci tvořit zásobu energie, na kterou se může spolehnout, pokud dojde k výpadku nebo nestabilitě v dodávce energie.
  • Ochrana životního prostředí – umožní snížit závislost na fosilních palivech a přispět k ochraně životního prostředí. Tím pomáhá snižovat emise skleníkových plynů a snižovat negativní dopady na kvalitu ovzduší.
  • Optimalizace spotřeby – možnost větší kontroly nad svou spotřebou. Bude si možné například nastavit, kdy chci využívat a optimalizovat tak svou spotřebu v souladu s cenami elektřiny a potřebami.

Co nového z hlediska akumulace/flexibility přinese novela zákona?

Témata akumulace, agregace a flexibilita se stanou součástí energetického zákona až přijetím další, tzv. transpoziční novely (LEX OZE III).


Flexibilita – energie za výhodné ceny

Každý den dojde z hlediska spotřeby elektřiny k určité „špičce", kdy se většina lidí vrátí z práce domů, vaří večeři, zapíná světla a používá elektroniku. V tuto dobu je poptávka po elektřině nejvyšší. Tradiční energetické systémy jsou navrženy tak, aby se přizpůsobovaly této špičce poptávky, což může mít za následek zvýšené náklady a zátěž na energetickou síť. Schopnost přizpůsobit se těmto špičkám v reálném čase je právě flexibilita.

Jak flexibilita funguje? 

Představte si, že máte zařízení, které je schopné se automaticky přizpůsobit aktuální poptávce po elektřině. Například, pokud máte dobíjecí stanici pro elektrické vozidlo, můžete naplánovat dobíjení na noc, kdy je méně poptávky po elektřině, a ceny jsou nižší. To znamená, že můžete nabít své vozidlo za výhodnější cenu.

Další příklad je propojení spotřebičů a inteligentních řídicích systémů ve vašem domě. Tyto systémy mohou automaticky upravovat spotřebu elektřiny vašich spotřebičů na základě cen a dostupnosti elektřiny v daný okamžik. Když jsou ceny elektřiny vysoké, může systém dočasně snížit výkon některých spotřebičů, jako je pračka nebo myčka, a počkat, až ceny klesnou.

Díky své flexibilitě můžete mít kontrolu nad svou energetickou spotřebou a využít výhodné tarify a nižší ceny elektřiny. To znamená, že můžete snížit své náklady na energii a přispět ke stabilitě energetické sítě. Kromě toho, díky lepšímu vyrovnávání poptávky a nabídky elektřiny, může být celková spotřeba energie účinněji rozložena a minimalizovány energetické špičky. To pomáhá snižovat zátěž na energetickou síť a přispívá k větší stabilitě a spolehlivosti dodávek elektřiny.

Co flexibilita přinese?

Reakci na poptávku a nabídku energie – přizpůsobení systému výroby a distribuce energie podle aktuálních potřeb. To může vést ke snížení energetických špiček, které se často vyskytují v době vysoké poptávky.

Vyrovnaní energetického zatížení – rozložení spotřeby energie rovnoměrně v průběhu dne. To může vést ke snížení přetížení energetické infrastruktury a zlepšení celkového provozu sítě.

Snížení cen energie – využívání energii v době, kdy je její cena nižší. Jednotlivci tak mohou plánovat svou spotřebu energie na dobu, kdy jsou ceny nižší, a tím snížit své náklady na energii.

Zvýšení stability sítě – díky schopnosti rychle reagovat na změny a vyrovnávat energetické zatížení se minimalizuje riziko výpadků a nestabilit. To zajišťuje spolehlivost dodávek energie a snižuje případné nepříjemnosti spojené s výpadkem elektřiny.


Agregace

Moderní energetika bude decentralizovaná na desítky až stovky tisíc různých zdrojů, jejichž výroba elektřiny nebude vždy pravidelná či předvídatelná. Princip agregace umožní sdružovat více výrobců do jedné větší, efektivnější, ale také z hlediska výroby elektřiny předvídatelnější skupiny. Tato skupina může zahrnovat více druhů elektráren od větrné po solární, které se mohou navzájem doplňovat. Agregovat navíc bude možné nejen výrobu, ale také spotřebu elektřiny. To znamená, že například, když bude nabídka elektřiny omezená, bude moci agregátor regulovat spotřebu odběratelů sdružení členů své skupiny.

Co bude znamenat agregace v rámci zákona?

Půjde o činnost vykonávanou fyzickou nebo právnickou osobou, tedy takzvaným agregátorem, kterou tato osoba bude sdružovat výrobu, spotřebu, ale také možnosti akumulace jednotlivých účastníků trhu s elektřinou, s nimiž jednotlivě má uzavřenu smlouvu o agregaci, za účelem nabízení sdružené flexibility na trzích s elektřinou. 

Kdo bude agregátorem?

Agregátor bude potřebovat licenci na obchod s elektřinou od ERÚ, se kterou bude moci vykonávat činnost agregace. Agregátor bude se zákazníky či jinými účastníky trhu uzavírat smlouvu o agregaci a ti budou na jeho pokyn měnit své chování (zvyšovat, snižovat či odkládat na jiný čas svoji spotřebu případně výrobu elektřiny). Nezávislým agregátorem nebude moci být účastník trhu, který je v daném místě zároveň dodavatelem.

Agregátor bude energii agregovanou z mnoha odběrných míst nabízet na trhu s elektřinou. Nebo ji bude nabízet síťovým provozovatelům jako podpůrnou službu. Za poskytnutou flexibilitu dostanou účastníci trhu finanční kompenzaci. 


Chytré měření 

V současné době má většina domácností elektroměr, u kterého je třeba provést manuální odečet spotřeby. Ten se provádí převážně jednou ročně. Pokud si chce někdo sledovat spotřebu průběžně, musí si elektroměr sám manuálně pravidelně kontrolovat. To se brzy změní. Ministerstvo průmyslu a obchodu totiž připravilo vyhlášku o měření elektřiny, podle které mají provozovatelé distribučních soustav povinnost instalovat chytré elektroměry. A to v odběrných místech s roční spotřebou elektřiny větší než 6 MWh na hladině nízkého napětí. Zavádět se mají postupně od 1. července 2024 v průběhu následujících tří let. A podle novely energetického zákona, která zavádí sdílení elektřiny, dostane chytrých elektroměr každý, kdo se zapojí do sdílení. 

K čemu chytré elektroměry slouží?

Chytré elektroměry jsou pokročilá měřicí zařízení, která slouží k měření spotřeby elektřiny v domácnostech a firmách. Oproti tradičním elektroměrům mají zabudovanou komunikační technologii, která umožňuje komunikaci mezi elektroměrem a energetickou společností.

Jejich hlavní funkcí je sběr a přenos dat o spotřebě elektřiny v reálném čase. Tyto informace jsou pak dostupné prostřednictvím online rozhraní nebo mobilní aplikace. Díky tomu je možné sledovat a analyzovat svou spotřebu elektřiny a získat lepší přehled o svých energetických nákladech.

Jaké jsou výhody chytrých elektroměrů?

Zákazník bude mít na chytrém elektroměru k dispozici své datové rozhraní. To mu přinese lepší informovanost o aktuální spotřebě energie a tím bude mít možnost zefektivnit spotřebu a snížit své náklady za dodávku elektřiny. Dále zákazníkovi umožní integraci „inteligentních“ domácích spotřebičů do konceptu chytré domácnosti s řízením spotřebičů, zdrojů elektřiny, tepla a bateriové akumulace pro snížení provozních nákladů domu. Chytré elektroměry také zákazníkům umožní zapojit se do plánovaných energetických komunit pro sdílení vlastní energie z obnovitelných zdrojů.

Kdo bude za instalaci chytrých elektroměrů platit?

Instalaci chytrých měřidel budou mít na starosti distribuční společnosti a ty je také budou platit. MPO jejich nákup podpořilo prostřednictvím dotační výzvy.


Datové centrum

Datové centrum umožní přechod k moderní energetice. V současnosti je naše elektroenergetika poměrně centralizovaná, kdy hlavními zdroji jsou velké konvenční elektrárny připojené zejména do přenosové soustavy. Vyráběná elektřina je pak jednosměrně distribuována do míst spotřeby milionům odběratelů. 

V moderní energetice budou centrální zdroje z podstatné části nahrazeny velkým množstvím malých zdrojů. Elektřina bude přenášena obousměrně, někdy bude konečný zákazník elektřinu odebírat a někdy ji bude naopak dodávat. Někdy ji bude akumulovat, jindy sdílet s ostatními účastníky trhu. Tato změna bude vyžadovat vysokou míru digitalizace celého sektoru, kdy bude nutné vyměňovat, zpracovávat, třídit, ukládat a zpřístupňovat ohromné množství dat. Datové centrum bude digitálním technickým řešením, které vytvoří základ pro digitalizaci elektroenergetiky. Toto centrum bude také významně napomáhat k řízení provozu a zatížení sítí. 

Jak bude Datové centrum fungovat?

V první fázi má první modul v rámci Datového centra umožnit sdílení elektřiny nejen v rámci bytového domu, ale i napříč distribučními soustavami. Například majitel chaty v jižních Čechách s fotovoltaickou elektrárnou by si tak mohl „nasdílet“ elektřinu do odběrného místa v Praze, tzn. započítat výrobu elektřiny z jedné lokality – odběrného místa se spotřebou v druhém odběrném místě v jiné lokalitě.

V elektrické síti, kde se veškerá elektřina „smíchá“, je nezbytné precizně registrovat a vyúčtovat, kolik elektřiny kdo spotřeboval a dodal, a to v každé čtvrthodině zvlášť. Podmínkou bude tedy i instalace chytrého elektroměru, který bude spotřebu a výrobu energie každých 15 minut zaznamenávat. 

V cílovém řešení (očekávané spuštění v 1. čtvrtletí roku 2026) bude Datové centrum zajišťovat datovou podporu pro plné zavedení moderní energetiky. To bude kromě sdílení zahrnovat dále akumulaci elektřiny a zejména agregaci flexibility včetně nezávislého agregátora.

Kdy má ke vzniku Datového centra dojít?

Vybudování první etapy datového centra pro zajištění sdílení je technicky reálné v prvním pololetí roku 2024. Nutnou podmínkou je však zakotvení Datového centra v energetickém zákoně nejpozději do konce tohoto roku. Zásadní také bude včasná příprava příslušných prováděcích vyhlášek. Plné cílové řešení zahrnující další funkcionality pro decentralizovanou energetiku je očekávané v 1. čtvrtletí roku 2026.

Jaké přínosy bude mít Datové centrum pro běžné spotřebitele?

Datové centrum bude technické řešení v pozadí, které umožní „odemknout“ funkce aktivního zákazníka. V první fázi to bude možnost sdílení elektřiny a tím vznik energetických komunit a společenství. Centrální řešení umožní sdílení nejen v rámci bytových domů, ale i napříč distribučními soustavami. 

V cílovém řešení bude dále doplněna možnost akumulace a poskytování flexibility formou agregace, včetně využití nezávislého agregátora. To by mělo umožnit účast aktivního zákazníka na poskytování služeb výkonové rovnováhy pro řízení elektrizační sítě. 

Využití akumulace aktivním zákazníkem, tedy ukládání elektřiny například v bateriových systémech musí být také nejdříve definováno v energetickém zákoně. Datové centrum bude poskytovat podkladová data pro vyhodnocení akumulace, aby se zabránilo dvojitému započtení regulované části plateb za elektřinu.