Strop cen pro firmy

Elektřina

Na hladině nízkého napětí bude zastropována veškerá spotřeba pro všechny zákazníky, tedy i firmy. U malých a středních podniků – tzv. SME (podnik do 250 zaměstnanců a obratem do 50 mil. EUR) na hladině vysokého a velmi vysokého napětí bude cenový strop nastaven na 80 % nejvyšší spotřeby za posuzovaný kalendářní měsíc v uplynulých pěti letech.

Plyn

Malé a střední podniky s ročním odběrem plynu nad 630 MWh mají zastropováno 80 % nejvyšší spotřeby za

posuzovaný kalendářní měsíc v uplynulých pěti letech.

Subjekty připojené na hladinu nízkého napětí elektřiny a ty s ročním odběrem plynu do 630 MWh budou mít nárok na strop cen automaticky.

Strop cen se bude vztahovat také na malé a střední podniky (MSP), které jsou připojeny na hladině vysokého a velmi vysokého napětí. Ty budou muset svému dodavateli předložit čestné prohlášení, které je ke stažení níže. Podobně to je u plynu – nárok na zastropované ceny mají MSP s ročním odběrem nad 630 MWh, budou ale také muset odevzdat čestné prohlášení. Toto prohlášení se předkládá na začátku stropování.Stručná a zjednodušená definice MSP – Základními kritérii pro stanovení velikosti podnikatele jsou počet zaměstnanců, velikost ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy (velikost aktiv).

Údaje, které se používají pro stanovení počtu zaměstnanců a finančních veličin, se vztahují k poslednímu uzavřenému účetnímu/zdaňovacímu období.

Kategorie mikropodniků a MSP je složena z podniků, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.

Počet zaměstnanců musí být splněn vždy. U obratu/aktiv postačuje splnění jedné z podmínek.

Podniky se nikdy neposuzují izolovaně, je nezbytné sledovat okolí podniku, protože spojenectví či partnerství dle definice MSP má význam pro prahové hodnoty.

Za samostatný podnik lze považovat pouze takový, který nemá partnerský ani spojenecký vztah s jiným podnikem. V případě partnerského podniku podnikatel vlastní 25 % až 50 % (včetně) základního či vlastního kapitálu nebo hlasovacích práv jiného podnikatele. Za spojené podniky jsou považovány ty subjekty, kdy podnikatel vlastní více než 50 % základního nebo vlastního kapitálu nebo hlasovacích práv jiného podnikatele. V případě, že podíly na hlasovacích právech jsou odlišné od podílu na základním či vlastním kapitálu, použijí se údaje vyšší. Údaje za partnerský podnik se započítávají příslušným procentem, údaje za spojenecký podnik se započítávají vždy ze 100 %. Rovněž je třeba uvažovat možné propojení přes fyzickou osobu.

Stručný souhrn podmínek výše nemá právní účinek. Závazným podkladem pro určení velikosti podniku je Příloha č. 1 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách „GBER“).

Jako doporučení k určení velikosti podniku můžete využít rovněž Uživatelskou příručku k definici MSP od Evropské komise (odkaz).

Otázky a odpovědi

Na jak dlouho bude vyhlášen cenový strop a odkdy?

Cenový strop je stanoven od 1. 1. 2023, a to na spotřebu od tohoto dne dále. Dotčeným obdobím bude rok 2023 s možností prodloužení.

Co když nemám sjednanou smlouvu na dodávky elektřiny nebo plynu?

Zákazník, který má nárok na zastropovanou cenu elektřiny, bude mít možnost požádat dodavatele poslední instance, který s ním bude muset neprodleně sjednat smlouvu. Tato smlouva bude platná na neurčitou a bude se vztahovat na dodávky elektřiny a v případě zákazníků, pro které platí cenový strop, budou platit maximální ceny stanovené vládou.

Bude se na mě vztahovat regulace cen i při kontraktu se stávajícím, nebo novým nestátním obchodníkem?

Ano. Na zákazníky, pro které platí zastropování cen, se to vztahovat bude.

Jak dosáhnout zastropování ceny při kontraktu se stávajícím obchodníkem?

Zastropování cen je automatické, pokud odběrné místo zákazníka bude vymezeno zákonem nebo nařízením vlády. V tom případě je dodavatel povinen cenu upravit maximálně na úroveň cenového stropu.

Jakou formou se cenový strop bude promítat do faktur? Dostanou zákazníci nový rozpis záloh?

Po vyhlášení cenového stropu v nařízení vlády budou muset dodavatelé do 30 dnů upravit výši záloh a zákazníci dostanou nový rozpis záloh. Zastropovaná cena se objeví i v ročním vyúčtování.

Jak to každý prakticky pozná na svém vyúčtování?

Těm zákazníkům, kteří mají na příští rok sjednánu cenu pod cenovým stropem, bude nadále dodáváno za ceny, které mají sjednány. U těch zákazníků, kteří byli nuceni sjednat cenu nad cenovým stropem, bude cena za elektřinu i plyn automaticky snížena na úroveň cenového stropu.

Na koho dalšího se bude cenový strop vztahovat?

Ceny jak plynu, tak elektřiny, budou mít na celou svou spotřebu zastropovánu také všichni poskytovatelé veřejných služeb z řad vládních institucí, obcí, škol, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, provozovatelů městské hromadné dopravy a dalších subjektů. U elektřiny to budou všechny subjekty připojené na hladinu nízkého napětí. I v tomto případě půjde o celou spotřebu.

Komu musí podniky tato prohlášení odevzdat?

Prohlášení musí odevzdat obchodníkovi s elektřinou nebo s plynem za každé odběrné místo, ve kterém odebírá elektřinu nebo plyn.

Do kdy musí jednotlivé subjekty tato prohlášení odevzdat?

Prohlášení se poskytuje nejdéle do konce kalendářního měsíce, který předchází měsíci, za který se má začít uplatňovat cena za dodávku elektřiny nebo plynu. Výjimkou byl leden, kdy se prohlášení odevzdávalo do 16.1.2023.

Jakou formou musí podniky prohlášení odevzdat?

Prohlášení se předkládá prostřednictvím elektronického systému obchodníka s elektřinou nebo s plynem, pokud ho má. Případně datovou schránkou či v listinné podobě.

Proč jsou tato prohlášení potřeba?

Obchodník či distributor nemá informace o tom, jestli daný zákazník splňuje nárok na zastropování ceny, nebo ne.


Jaké další povinnosti mají malé a střední podniky?

Na malé a střední podniky, které využívají plyn nejen na výrobu tepla, ale také na výrobu elektřiny, se vztahují povinnosti vyplňovat také další přílohy podobně jako pro velké podniky. Jde o výkaz výrobce tepelné energie, pokud vyrábí teplo z plynu podle pravidel daných nařízením vlády, případně výkaz zákazníka využívajícího plyn pro výrobu elektřiny. Tento výkaz je potřeba odevzdávat dodavateli do sedmého dne kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, za který se má uplatnit cena za dodávku plynu. Dodávka plynu na výrobu tepla podle nařízení vlády č. 298/2022 Sb. je plně stropovaná, dodávka plynu na výrobu elektřiny stropování nepodléhá.

Dokumenty ke stažení

Strop cen pro velké firmy

Dotační podpora

Strop cen pro poskytovatele veřejných služeb