Strop cen pro poskytovatele veřejných služeb

Ceny jak plynu, tak elektřiny budou mít na celou svou spotřebu zastropovánu také všichni poskytovatelé veřejných služeb z řad vládních institucí, obcí, škol, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, provozovatelů městské hromadné dopravy a další subjekty. Vláda v listopadu 2022 rozšířila výčet subjektů, nárok na zastropování cen energií budou mít i sportovní organizace, veřejní zadavatelé, kulturní organizace a státní, krajské či obecní podniky. Platit bude na celou jejich spotřebu, kromě dodávky plynu připadající na výrobu elektřiny. Podrobnosti jsou zde.


Jaké subjekty z řad poskytovatelů veřejných služeb mají nárok na zastropované ceny?

Jde o zákazníky v oblasti elektroenergetiky, jejichž odběrné místo je připojeno k distribuční soustavě na hladině nízkého, vysokého nebo velmi vysokého napětí. Dále se jedná o zákazníky v oblasti plynárenství, kteří patří do kategorie malý či střední odběratel nebo velkoodběratel (tzn. mají roční odběr plynu nad 630 MWh).

Jedná se konkrétně o zákazníka, který je:


 1. veřejným zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek a je v registru ekonomických subjektů podle zákona o státní statistické službě zařazen do klasifikace s kódem institucionálního sektoru 12100 nebo kódem institucionálního sektoru podřazeným pod kódem 13000,
 2. veřejným zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek, je v registru ekonomických subjektů podle zákona o státní statistické službě zařazen do klasifikace s kódem institucionálního sektoru 11001 a jedná se o právnickou osobu, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly a podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec,
 3. státním podnikem, nejedná-li se o národní podnik, nebo Českou tiskovou kancelář,
 4. sportovní organizací zapsanou v rejstříku sportovních organizací podle zákona o podpoře sportu a není obchodní korporací,
 5. školou nebo školským zařízením zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou zapsanou v registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů,
 6. poskytovatelem zdravotních služeb zapsaným v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách,
 7. poskytovatelem sociálních služeb zapsaným v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona o sociálních službách,
 8. provozovatelem vodovodu nebo kanalizace evidovaným v ústřední evidenci vybraných údajů o vodovodech a kanalizacích podle zákona o vodovodech a kanalizacích,
 9. poskytovatelem veřejných kulturních služeb podle zákona o některých druzích podpory kultury, který je zpravodajskou jednotkou podle zákona o státní statistické službě

Strop se vztahuje i na veškeré dodávky elektřiny pro napájení elektrické trakce do odběrného místa zákazníka, který je provozovatel železniční dopravní cesty, nebo provozovatelem dopravních prostředků elektrické trakce při provozování drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové nebo speciální podle zákona o drahách.


Otázky a odpovědi

Kdo musí předkládat prohlášení?

Ten, kdo je:

 • Veřejným zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek, je v registru ekonomických subjektů podle zákona o státní statistické službě zařazen do klasifikace s kódem institucionálního sektoru 11001 a jedná se o právnickou osobu, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly a podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec
 • školou nebo školským zařízením zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou zapsanou v registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů
 • poskytovatelem zdravotních služeb zapsaným v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách
 • poskytovatelem sociálních služeb zapsaným v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona o sociálních službách
 • provozovatelem vodovodu nebo kanalizace evidovaným v ústřední evidenci vybraných údajů o vodovodech a kanalizacích podle zákona o vodovodech a kanalizacích
 • poskytovatelem veřejných kulturních služeb podle zákona o některých druzích podpory kultury, který je zpravodajskou jednotkou podle zákona o státní statistické službě


Komu musí jednotlivé subjekty čestné prohlášení odevzdat?

Prohlášení musí odevzdat obchodníkovi s elektřinou nebo s plynem za každé odběrné místo, ve kterém odebírá elektřinu nebo plyn.

Do kdy musí jednotlivé subjekty tato prohlášení odevzdat?

Dle přechodného ustanovení nařízení vlády se první prohlášení může odevzdávat až do 16.1.2023. Jinak pro ostatní měsíce je termín do konce kalendářního měsíce, který předchází měsíci, za který se má začít uplatňovat cena za dodávku elektřiny nebo plynu.

Jakou formou musí subjekty prohlášení odevzdat?

Prohlášení se předkládá prostřednictvím elektronického systému obchodníka s elektřinou nebo s plynem, pokud ho má. Případně datovou schránkou či v listinné podobě.

Proč jsou tato prohlášení potřeba?

Obchodník či distributor nemá informace o tom, že daný zákazník splňuje nárok na zastropování ceny, nebo ne.

Co když nemám sjednanou smlouvu na dodávky elektřiny nebo plynu?

Zákazník, který má nárok na zastropovanou cenu elektřiny, bude mít možnost požádat dodavatele poslední instance, který s ním bude muset neprodleně sjednat smlouvu na dodávky energie od 1. 1. 2023. Tato smlouva bude platná na neurčitou a bude se vztahovat na dodávky elektřiny a v případě zákazníků, pro které platí cenový strop, budou platit maximální ceny stanovené vládou.

Na jak dlouho bude vyhlášen cenový strop a odkdy?

Cenový strop bude stanoven od 1. 1. 2023, a to na spotřebu od tohoto dne dále. Dotčeným obdobím bude rok 2023 s možností prodloužení.

Jakou formou se cenový strop bude promítat do faktur? Dostanou zákazníci nový rozpis záloh?

Po vyhlášení cenového stropu v nařízení vlády budou muset dodavatelé do 30 dnů upravit výši záloh a zákazníci dostanou nový rozpis záloh. Zastropovaná cena se objeví i v ročním vyúčtování.

Jak to každý v praxi pozná na svém vyúčtování?

Těm zákazníkům, kteří mají na příští rok sjednánu cenu pod cenovým stropem, bude nadále dodáváno za ceny, které mají sjednány. U těch zákazníků, kteří byli nuceni sjednat cenu nad cenovým stropem, bude cena za elektřinu i plyn automaticky snížena na úroveň cenového stropu.

Co mám dělat, když nemohu poptat dodavatele energií?

Dle platné legislativy mají veřejní zadavatelé, včetně obcí, povinnost na výběr dodavatele energií vypsat výběrové řízení. Pokud se obcím nedaří tímto způsobem dodavatele poptat, pomůže jim kontraktační povinnost, kterou vedle zastropování cen energií zavedla vláda. Na základě ní budou mít ti odběratelé, na které se strop cen vztahuje, ale dlouhodobě neúspěsně poptávají dodavatele elektřiny a plynu, možnost se obrátit na dodavatele poslední instance. Ti jim budou mít povinnost nabídnout dodávky elektřiny a plynu za zastropovanou cenu.

Dokumenty ke stažení

Strop cen pro velké firmy

Dotační podpora

Strop cen plynu pro dodávky tepla