Strop cen pro velké firmy

Informace k zastropování cen pro velké firmy

 • Vláda schválila zastropování cen elektřiny i plynu pro domácnosti, malé a střední podniky a nově také pro velké podniky.
 • Strop cen pro firmy je účinný od 1. ledna 2023.
 • Velké podniky, pokud požadují dodávku za stropovanou cenu, mají povinnost odevzdat prohlášení o tom, že jsou velkým podnikatelem nebo požadují dodávku elektřiny, respektive plynu za podmínek stanovených pro velkého podnikatele (Přílohy č. 7 a 8 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.).
 • Vztahují se na ně i další přílohy jako na ostatní subjekty, například výkaz výrobce tepelné energie, pokud vyrábí teplo z plynu podle pravidel daných nařízením vlády, případně výkaz zákazníka využívajícího plyn pro výrobu elektřiny. Subjekty jsou tedy povinné odevzdat prohlášení, pokud chtějí stropovanou cenu. Po skončení každého měsíce musí odevzdat příslušný výkaz, na co byla komodita využita (výroba tepla, elektřiny apod.), o těchto výkazech podrobněji níže.
 • Čestná prohlášení podle nařízení vlády č. 298/2022 Sb. se odevzdávají nejpozději do konce kalendářního měsíce, který předchází měsíci, za který se má začít uplatňovat cena za dodávku elektřiny nebo plynu. Výjimkou je leden 2023, kdy je třeba prohlášení předložit do 16. ledna 2023.
 • Prohlášení se dokládají pouze jednou. V případě, že velký podnik nebude chtít pro další období uplatnit stropovanou cenu elektřiny či plynu (například z důvodu překročení rozsahu nejvýše přípustného majetkového prospěchu získaného odběrem elektřiny nebo plynu), je povinen toto obchodníkovi oznámit.
 • Výkazy zákazníka, který využívá plyn pro výrobu tepla, resp. elektřiny (Příloha 1, resp. příloha 9 nařízení vlády č. 298/2022 Sb., ve znění nařízení vlády č. 442/2022 Sb. ze dne 23. prosince 2022), poskytne podnik dodavateli vždy nejpozději do sedmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který se má uplatnit cena za dodávku plynu.
 • Veškerá prohlášení, resp. výkazy, se odevzdávají dodavateli elektřiny nebo plynu.

Elektřina

 • Všechny subjekty připojené na hladině nízkého napětí mají zastropovanou veškerou spotřebu elektřiny.
 • Velké podniky připojené na vyšší napěťové hladiny mají zastropováno 80 % nejvyšší spotřeby za posuzovaný kalendářní měsíc v uplynulých 5 letech.
 • Strop bude stanoven na částku 5 korun za kWh bez DPH (cena za komoditu bez dalších poplatků).
 • Maximální výše podpory pro jednu firmu bude muset odpovídat podmínkám Dočasného krizového rámce.
 • Vláda schválila 25. ledna 2023 návrh nařízení, který určuje, jakou nejvyšší pomoc velkým firmám může v rámci zastropování cen energií poskytnout. Nařízení stanovuje pět kategorií, podle kterých bude možné získat od 48 milionů korun po 3,6 miliardy korun, což je maximální možná výše podpory pro energeticky náročné firmy v souladu s Dočasným krizovým rámcem. Podrobnosti jsou také zde.

Plyn

 • Všechny subjekty s ročním odběrem plynu do 630 MWh mají zastropovanou veškerou spotřebu plynu.
 • Velké podniky s ročním odběrem plynu nad 630 MWh mají zastropováno 80 % nejvyšší spotřeby za posuzovaný kalendářní měsíc v uplynulých 5 letech.
 • Strop bude stanoven na částku 2,5 korun za kWh bez DPH (cena za komoditu bez dalších poplatků).
 • Maximální výše podpory pro jednu firmu bude muset odpovídat podmínkám Dočasného krizového rámce.
 • Vláda schválila 25. ledna 2023 návrh nařízení, který určuje, jakou nejvyšší pomoc velkým firmám může v rámci zastropování cen energií poskytnout. Nařízení stanovuje pět kategorií, podle kterých bude možné získat od 48 milionů korun po 3,6 miliardy korun, což je maximální možná výše podpory pro energeticky náročné firmy v souladu s Dočasným krizovým rámcem. Podrobnosti jsou také zde.

Otázky a odpovědi

Jak je to s pomocí z dotační výzvy, je možné ji se zastropováním kombinovat?

 • Velké firmy mohou žádat také o pomoc z dotační výzvy, na kterou vláda vyčlenila až 30 miliard korun. Tato dotační výzva se týká roku 2022, tedy způsobilého období od 1. února do 31. října 2022.
 • Z dotační výzvy mohou být podpořeny podniky, které mají alespoň jedno odběrné a předávací místo, na které se nevztahuje nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění nařízení vlády č. 343/2022 Sb. ze dne 2. listopadu 2022.
 •  To znamená, že ty velké podniky, které budou zastropovány od 1. ledna 2023 na základě nařízení vlády schváleného vládou 14. 12., si zažádat mohou, a pokud splní stanovené podmínky výzvy, bude jim relevantní podpora poskytnuta.
 • Na podporu, v rámci dotačního programu i zastropování pro velké podniky, se vztahují maximální limity podpory stanovené Dočasným krizovým rámcem EK.
 • Žádat o podporu z dotační výzvy mohou oprávnění žadatelé až do 8. února 2023.
 • Žádá se prostřednictvím informačního systému AIS MPO. Detaily jsou uvedeny zde – mpo.cz/energie2022.


Od kdy bude zastropování cen energií pro velké podniky platit?

Strop cen pro velké podniky začne platit k 1. 1. 2023.

Co mají velké podniky udělat pro to, aby se na ně strop cen vztahoval?

U elektřiny mají subjekty připojené na hladině nízkého napětí cenu zastropovanou automaticky, stejně to je u plynu v případě subjektů s ročním odběrem do 630 MWh. Velké podniky nad touto hranicí musí odevzdat čestné prohlášení svému dodavateli energií. Aktuální verze těchto prohlášení jsou ke stažení níže.

Jaké další povinnosti mají velké podniky?

 Na velké podniky, které využívají plyn nejen na výrobu tepla, ale také na výrobu elektřiny, se vztahuje povinnost vyplňovat také další přílohy. Jde o výkaz výrobce tepelné energie, pokud vyrábí teplo z plynu podle pravidel daných nařízením vlády, případně výkaz zákazníka využívajícího plyn pro výrobu elektřiny. Tento výkaz je potřeba odevzdat dodavateli po skončení každého měsíce, aby bylo jasné, na co byla komodita využita.

Dodávka plynu na výrobu tepla podle nařízení vlády č. 298/2022 Sb. je plně stropovaná, dodávka plynu na výrobu

elektřiny stropování nepodléhá.


Prohlášení ke stažení

Důležité odkazy:


Strop cen pro velké firmy

Dotační podpora

Strop cen pro poskytovatele veřejných služeb